Khamis, 19 Oktober 2017

Jawapan Ke Atas Yang Mencela Hadits Ini:- sambungan

Risalah dalam Hadits [Khalifah Allah Al-Mahdi]
            


Jawapan Ke Atas Yang Mencela Hadits Ini (sambungan):


3. Jawapan kepada Ibn Al-Qaiyim Al-Jauziyah:

Ibn Al-Qaiyim Al-Jauziyah menyebut riwayat pada sanad Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, dan kemudian berkata: (Ali bin Zaid: telah meriwayatkan sebagai ikutan Muslim, tetapi ia dhaif, dan ia munkar bersendirian, dan tidak boleh dijadikan hujah bersendirian dengannya.

Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari hadits Al-Tsauri, dari Khalid, dari Abi Qilabah, dari Abi Asmaa’ dari Tsauban, dari Nabi (S) [170]

-----------------------
[170] Al-Manar Al-Munif Fi Al-Shahih wa Al-Mudh’eif - oleh Ibn Al-Qaiyim hal 95-96.

[109 b]

Saya (penulis) katakan:

a. Sungguh pelik, bagaimana Ibn Al-Qaiyim menemui kata-kata seperti itu tanpa mempertimbangkannya! Dia berkata mengenai Ali bin Zaid tidak boleh dijadikan hujah bersendirian dengannya., dan kemudian menyebut dikuti oleh Khalid Al-Khazha’ pada Ali bin Zaid dalam Sunan Ibn Majah, dan walaupun ia masih terus mendhaifkan hadits itu dan tidak mengurangkan kesahihan untuk mengikuti Al-Khazha’!

Sememangnya, Ali bin Zaid seorang yang dhaif, tetapi dia tidak dituduh berdusta, dan haditsnya hasan untuk diikuti dan sebagai saksi, dan haditsnya di sini diikuti dan dijadikan saksi, Maka jelaslah Ali bin Zaid hanya ditohmah, Jadi hadits tersebut menjadi hujah mengikut perkiraan kamu.

Tetapi ianya: (Adalah kebiasaan yang telah aku ketahui dari Akhzam)! - Inti makna Sya’ir ini adalah: kebiasaan seseorang itu diketahui dari kebiasaan sang ayah – pent.

b. Ibn Al-Qaiyim tidak secara terbuka mencela sanad Ibn Majah, dan hanya mencela sanad Ahmad ibn Hanbal, dan ini telah menjadi kebiasaan pada pendedahan untuk menolak hadits ini, di mana mereka dengan segera akan meletakkan sanad hadits dengan sanad Ibn Hanbal untuk mewujudkan perkataan di dalamnya, dan meninggalkan pendedahan dari menyebut sanad Ibn Majah yang sahih, ia umpama membuang habuk di mata, dan sambil senyum sinis, dan ini adalah pengkhianatan ilmiah dan tersasar jauh dari kemurnian bidang ilmiah.

Jadi, Ibn Al-Qaiyim mencabar sanad riwayat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, untuk mendhaifkan Ali bin Zaid, dan tidak mencabar sanad riwayat pada Ibn Majah, bahkan hanya menyebut dengan perasaan malu, kerana dia tahu bahawa tidak ada ruang untuk mencabar salah satu daripada rijal-rijalnya, Dengan demikian telah diketahui bahawa Ibn Qaiyim tidak membantu melemahkan sanad Ibn Hanbal, kerana boleh diterima pada sanad Ibn Majah serta Al-Hakim dan, juga pada sanad riwayat Ibn Mas’ud.

4. Jawapan kepada kata-kata Al-Zhahabi atau kenyataannya:

Al-Zhahabi berkata dalam Mizan Al-I’tidal pada menjelaskan Ali bin Zaid:

(Ahmad dalam Musnadnya, diceritakan kepada kami Waki’, dari Syarik, dari Ali bin Zaid, dari Abi Qilabah, dari Tsauban, Rasulullah (S) bersabda: Apabila kamu melihat (panji-panji) hitam datang dari arah Khurasan pergilah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Al-Mahdi.

                                       
[110]


Aku katakan: Aku melihat ianya munkar, telah diriwayatkan oleh Al-Tsauri, dan Abdul Aziz bin Mukhtar, dari Khalid Al-Khazha’, dari Abi Qilabah, beliau berkata: dari Abi Asmaa’ dari Tsauban) [171]

Saya (penulis) kataksn:

Akan dikemukakan kandungan jawapan kepada Al-Albani kenyataan bahawa kata-kata Al-Zhahabi di sini: (Aku melihat ianya munkar), tidak bermakna munkar pada matan tetapi munkar pada sanad, oleh wujudnya Ali bin Zaid bin Jad'an, dan mungkin juga digugurkan (Abi Asmaa’ Al-Rahbi) dari sanadnya, di antara Abi Qilabah dan Tsauban, Dan aku telah kataksn bahawa Al-Zhahabi dalam Talkhish Al-Mustadrak telah menganggap sahih riwayat ini, dan tidak menganggap munkar matannya atau sanadnya, kerana sanadnya sahih, bagaimana dibawakan ke sini munkar matannya. Padahal yang akan berubah pada riwayat Musnad Ahmad adalah sanadnya sahaja, yang menunjukkan bahawa ia maksudkan dengan munkar.

Jadi, kata-kata Al-Zhahabi dalam Mizan Al-I’tidal juga dari sanad Ahmad bin Hanbal, dan tidak melontarkan kritikan pada sanad Ibn Majah, tetapi hanya dengan mengisyaratkan kepadanya dan tidak memburunya.

5. Jawapan kepada Ibn Khaldun:

Ibn Khaldun (W. 808) berkata dalam (Kitab) Tarikhnya - selepas menyebut riwayat Ibn Majah: (dan rijal-rijalnya adalah rijal kedua-dua kitab Sahih kecuali pada Aba Qilabah Al-Jarimi dan Al-Zhahabi dan lain-lain menyatakan bahawa dia Mudallis dan terdapat Sufian Al-Tsauri, dia terkenal dengan bertadlis, setiap seorang daripada mereka berdua pada ‘An’annya tidak menyatakan mendengar dan tidak menerimanya (secara langsung) dan terdapat Abdul Razaq bin Hammam dan dia terkenal sebagai seorang Syiah dan Sunnah pada akhir hayatnya yang bercampur aduk. Telah berkata bin ‘Adi bercakap pada hadits-hadits dalam Al-Fadhail, tiada seorang pun yang bersetuju dengannya dan ia dianggap Tasyaiyu’ (Syiah). Berakhir) [172]

 Saya (penulis) kataksn:

a. Ibn Khaldun dibingungkan oleh Aba Qilabah, dan jika dia dikira seorang Mudallis, tetapi tidak semua Mudallis ditolak riwayatnya. kedua-dua kitab Sahih dipenuhi dengan hadits-hadits Mudallis, termasuk Abu Qilabah, sedangkan para Mudallis mempunyai lima lapisan (peringkat)
-
----------------------------
[171] Mizan Al-I’tidal - oleh Al-Zhahabi: J 3 hal 127-128 No. 5844.
[172] Tarikh Ibn Khaldun J 1, hal 320.

[111]

Mengikut susunan Ibn Hajar Al-‘Asqalani - Mudallis peringkat pertama dan kedua tidak tercela dan boleh berhujjah khabar riwayatnya, dan bakinya (peringkat 3,4 dan 5) dicela. Abu Qilabah pada peringkat pertama dan Sufian Al-Tsauri pada peringkat kedua. Maka diterima riwayat mereka jika ada dalam rantaian ‘An’anah.

Ibn Khaldun telah menyaksikan Al-Zhahabi mengatakan tentang tadlis Abi Qilabah, Maka telsh hilsng apa yang disahihkan pada hadits ini oleh Al-Zhahabi sendiri dalam Talkhish Al-Mustadrak pada ‘An’anah Abi Qilabah, Adakah terlalu sedikit disiplin diri?!

b. Adapun Abdul Razaq Al-Shan'aani, telah dikemukakan jawapan terhadap keraguan mengenainya menjadi bercampur aduk dan Tasyaiyu’, sila lihat kembali.

6. Jawapan kepada Ibn Hajar Al-Haitami:

Ahmad bin Hajar Al-Haitami Al-Makki (W. 974) berkata: (diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban secara marfu’: Apabila kamu melihat panji-panji hitam telah keluar dari Khurasan pergilah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi.
Sanadnya dhaif dan aianggap munkar tetapi diriwayatkan oleh Muslim tidak mengikut hujah ini di mana jika digunakan sebelumnya kedua-duanya adalah sahih bagi mereka yang mendakwa bahawa Al-Mahdi adalah Khalifah ketiga, Bani Abbas) [173]

Saya (penulis) kataksn:

Jika Al-Haitami, seperti yang lain bergegas untuk membatalkan sanad riwayat Ahmad bin Hanbal, ia mengandungi perawi yang dhaif; dan dia adalah Ali bin Zaid bin Jad'an, dan dia berpaling dari riwayat Ibn Majah dan Al-Hakim, kerana kedua-dua sanadnya shahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim - seperti yang dinyatakan sebelum ini - dan dengan keduanya dipaksa didhaifkan sanad riwayat Ahmad bin Hanbal, dan walaupun kita berikan kepada Al-Haitami dan yang sepertinya riwayat Ahmad ibn Hanbal – sesuatu yang ringan dan lemah – tetap akan bergantung kepada apa yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al-Hakim dengan sanad-sanad yang sahih, dan dengan itu kita dapat berehat dan merasa selesa.

Saya percaya para pembaca yang berhemat mengetahui tahap kegusaran mereka dari hadits ini dan mereka cuba untuk menolak pada semua jalan, walaupun ia dengan jalan penipuan atau yang akan melalaikannya, walaupun ulama menganggap dan menyaksikan ianya sahih!

-----------------------
[173] Al-Shawa3iq Al-Mahraqah Fi Al-Radd 3ala 'Ahl Al-Bid3a Wa Al-Zindiq – oleh Ahmad bin Hajar Al-Haitami p 164..


[112]


[106b-109a] [109b-112][113-]


Selasa, 17 Oktober 2017

Jawapan Ke Atas Yang Mencela Hadits Ini:
Risalah dalam Hadits [Khalifah Allah Al-Mahdi]

Jawapan Ke Atas Yang Mencela Hadits Ini:
  
       
1. Jawapan kepada Al-Albani:

Al-Albani cuba mencemarkan sanad hadits pada ‘An’anah Abi Qilabah, dan mencela (menganggap mungkar) kenyataan pada penghujung ungkapannya (Khalifah Allah), dan telah diberikan jawapan terperinci kepadanya. Dan menerangkan bahawa perkataan Al-Albani tidak lebih daripada tuduhan tidak berasas yang menyedihkan, maka kita tidak mahu menambahnya lagi.

2. Jawapan balas kepada Ibn Al-Jauzi:

Ibn Al-Jauzi (W 597) berkata: (... Abu Al-Fath Al-Azdi, diceritakan kepada kami Al-Abbas bin Ibrahim, diceritakan kepada kami Muhammad bin Tsawab, diceritakan kepada kami Hanan bin Sadir dari ‘Umar bin Qais dari Al-Hasan, dari ‘Ubaidah dari Abdullah katanya, Rasulullah (S) bersabda: "Apabila datang panji-panji hitam dari Khurasan datanglah kepadanya kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Al-Mahdi "

[106b]

Hadits ini tiada asasnya dan kita tidak tahu adakah Al-Hasan mendengar dari Ubaidah dan Abi Umar jugs tidak mendengar dari Al-Hasan, Yahya berkata: Umar tiada apa-apa) [164]

Saya (penulis) katakan:

a. Ibn Al-Jauzi di sini membicarakan riwayat Abdullah bin Mas’ud bagi hadits tersebut, ia tidak pada jalan riwayat Tsauban yang meriwayatkan lebih daripada satu jalan, Secara tidak ketahuan atau pengabaian, dan dengan itu: kata-kata Ibn Al-Jauzi di sini tidak boleh digunakan untuk berhujjah menolak riwayat Tsauban yang sahih. Ini perkara penting dan tidak boleh diabaikan mengenainya.

b. Kata-kata Ibn Al-Jauzi bahawa hadits ini tiada asasnya, hasil daripada kecuaian atau kurang penelitian [165], hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah (W 275) dalam Sunannya dengan sanad sahih dari Tsauban, dan Ahmad ibn Hanbal (W 241) di dalam Musnadnya dengan sanad hasan juga dari Tsauban, dan juga Al-Hakim Al-Naisaburi  (W 405) dalam Al-Mustadrak dengan sanad sahih mengikut syarat kedua-dua Syeikh (Bukhari-Muslim) dan begitu juga dari Tsauban. dan Al-Bazaz dalam Al-Bahr Al-Zakhar (W 292) juga dengan sanad sahih , dan lain-lain, bagaimana boleh hadits ini tiada asasnya?!

Dan telah diikuti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau berkata:

(...Ibn Al-Jauzi telah menyatakan dalam Al-Maudhu’aat dari hadits Ubaidah dia adalah Ibn ‘Amru dari Abdullah dia adalah Ibn Mas’ud. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Tsauban, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Al-Jauzi dalam kitab Al-Ahadits Al-Wahiyah; dengan jalan Tsauban: Ali bin Zaid bin Jad'an dan ia lemah, dan tidak seorang pun yang mengatakan bahawa dia sengaja berbohong untuk menilai kedudukan haditsnya secara bersendirian (terasing), dan bagaimana ia telah mengikut jalan rijal-rijal yang lain dari rijal yang awal yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dan Al-Thabrani ...) [166]

Al-Kinanah berkata di dalam Tanzih Al-Syari’ah selepas menyebut kata-kata Ibn Al-Jauzi (diikuti oleh Al-Hafiz Ibn Hajar kata-kata Al-Musaddad, beliau berkata: Ibn Al-Jauzi tidak memasukkannya, ia telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari hadits Tsauban dan Ahmad. ˺

------------------------------
[164] Al-Maudhu’aat – oleh Ibn Al-Jauzi J 2 hal 39.
[165] Ini jika kita membawanya dengan pembawa yang baik..
[166] kata-kata Al-Musaddad - dalam Musnad Ahmad - Ibn Hajar Al-Asqalani hal 69 h 13..


[107]


Al-Baihaqi dalam Al-Dalail dari hadits Abu Hurairah dan tidak menuduh sanad kedua-duanya dusta. Selesai. Dan hadits ini menjadi saksi kepada Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Abi Al- Syeikh dalam Al-Fitan serta Ibn “Asakir dalam kitab Tarikhnya) [167]

Al-Fatani berkata dalam Tazhkirah Al-Maudhu’aat: (Ibn Hajar berkata, tidak dimasukkan Ibn Al-Jauzi tetapi telah diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban dan Abu Hurairah dan tidak menuduh sanad kedua-duanya dusta) [168]

Jadi, Ibn Al-Jauzi telah menolak ulama Al-Sunnah sendiri, dan selagi ia sanad riwayat Ibn Mas’ud tidak akan ada riwayat dari mereka yang dituduh sebagai dusta, Maka bagaimana untuk menilai kedudukannya?! Terutamanya sebagai saksi bagi sahihnya hadits dari Tsauban.

c. Kata-kata Ibn Al-Jauzi: (Kita tidak tahu adakah Al-Hasan mendengar dari ‘Ubaidah dan Abi Umar jugs tidak mendengar dari Al-Hasan, Yahya berkata: Umar tiada apa-,)

 Untuk itu:

Jangan menilai kedudukan matan hanya untuk mendhaifkan riwayatnya, mungkin ada riwayat dengan jalan lain yang sahih, seperti yang berlaku pada hadits risalah ini, ini yang pertama.

Kedua, Telah terlucut pertuduhan dari sanad riwayat Ibn Mas’ud. Bagi riwayat hadits ini dengan jalan lain yang sahih dari Tsauban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Hanbal, Ibn Majah, Al-Bazaz dan Al-Hakim. Maka jadilah hadits Ibn Mas’ud Hasan Li Ghairih sekurang-kurangnya.

Jika seseorang menyampaikan berita yang diketahui dusta pada perkara tertentu, dan anda meragui kejujuran apa yang dia sampaikannya, maka keraguan ini akan hilang jika disampaikan kepada anda kebenaran yang sama ​​apa yang disampaikannya itu yang disebut dusta, Dalam erti kata lain, adalah jelas bahawa yang disebut dusta ini adalah benar dalam perkhabaran ini, walaupun dia adalah pembohong atau penuduh lain.. Untuk memberi berita yang sama dari pembawa yang benar (jujur), dan pera ini ini adalah tersembunyi kepada yang berhati-hati.


-----------------------------
[167] Tanzih Al-Syariah. Al-Marfu’ah ;An Al--Akhbar Al-Maudhu’ah – oleh Ali bin Muhammad Al Kanani: J 2, hal 18-19 nombor 39.
[168] Tazhkirah Al-Maudhu’aat - oleh Al-Fitani hal 223.


[108]

Ketiga, Kelihatan bahawa Ibn Al-Jauzi menuduh sebahagian daripada penyampai hadis Ibn Mas’ud bertadlis, kerana tidak diketahui Al-Hasan mendengar dari Ubaidah ... dan lain-lain, dan kebencian yang kelihatan tanpa perasaan tidak menunjukkan tiada kewujudannya, maka jika perlu disahkan tadlisnya dalam sanad dari hadits Ibn Mas’ud tidak memudharatkan hasilnya, Kerana hadits ini sah dengan jalan yang lain, dan ia adalah sahih dari Tsauban, dan itu yang diperlukan.

Selepas apa yang dikemukakan bolehlah disebut penolakan Dr. Abdul ‘Alim Al-Bastawi pada Ibn Al-Jauzi didahului keraguannya pada Al-Hasan telah mendengar daripada Ubaidah ... dan lain-lain, di mana beliau berkata: (...telah mendengar ‘Amru bin Qais dari Al-Hasan, walaupun beliau tidak menjelaskannya di sini, tetapi ia bukan seorang mudallis, tiada jarak yang jauh di antara mereka samada masa atau tempat. jadi Al-Hasan mendengar dari ‘Ubaidah juga sangat mungkin tetapi Al-Hasan Al-Basri seorang Mudalls dan Ibn Hajar menyatakan ia dalam Martabat Kedua dari para Mudalls maka ‘An’anahnya diterima. Wa Allahu A;lam.

Dengan itu sanadnya ini baik untuk menjadi saksi, apatah lagi matannya telah diriwayatkan dari jalan yang lain dari Tsauban (ra) dengan sanad hasan. Maka dengan itu jadilah hadits ini Hasan Li Ghairih sekurang-kurangnya, Wa Allahu A;lam.) [169]

Hasilnya adalah bahawa Ibn Al-Jauzi dalam Kitab Al-Maudhu’aat tidak menyentuh riwayat Tsauban pada asalnya, dan telah membuat kesilapan dengan menyebut hadits (Khalifah Allah Al-Mahdi) dalam Kitab Al-Maudhu’aat, dan sehingga mencela sanad hadits Ibn Mas’ud dari keutuhannya.

-----------------------------

[169] Al-Mahdi Al-Muntadzar (as) di bawah keterangan Hadits-hadits Al-Atsar yang sahih- Abdul-‘Alim Al-Bastawi:.  hal 162[109a]
1

[100-106a] [106b-109a][109b-112]


Ahad, 15 Oktober 2017

Menjawab Keraguan - AkhirRisalah dalam Hadits [Khalifah Allah Al-Mahdi]


Dalam apa jua keadaan, jika ada masalah hukum atas me-mungkar-kan sesuatu hadits mengenai masalah yang diijtihad sering berpunca daripada mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat .. ia boleh menjadi hadits munkar pada sesuatu golongan dan boleh diterima kepada golongan yang lain dan begitulah sebaliknya,.

Ini adalah disebabkan bermain-main dan meremehkan agama Allah SWT dan hadits-hadits Rasulullah (S) serta hadits-hadits keluarga baginda yang disucikan, Membantahnya itu lebih merupakan membantah pada sumbernya. Ini adalah ucapan awal. Iaitu yang pertama, mesti dibebaskan dari pertikaian mengingkarinya, disahihkan atau dinafikan. Kemudian barulah dihukum (ditentukan) hadits itu mungkar atau ma’ruf.

Maka telah dikemukakan perbincangan mengenai bentuk-bentuk pengingkaran Al-Albani mengenai hadits ini dan pernyataan tentang khayalan dan kejahilannya ... sila rujuk jika saudara menyukainya.

Sekurang-kurangnya sebelum ini telah dibuktikan bahawa Al-Albani cuba untuk mentakwil kata-kata Al-Zhahabi untuk disesuaikan dengan keinginannya tanpa dalil yang jelas, dan mahu menarik perhatian pembaca bahawa kata-kata Al-Zhahabi (melihatbya munkar) yang akan diguna untuk menafikan ungkapan
(فيها خليفة الله المهدي)
(padanya ada Khalifah Allah Al-Mahdi) manakala Al-Zhahabi tidak pun menyebut mahupun mengisyaratkan untuk menafikan ungkapan ini secara khusus, dan kata-kata yang dibawanya mungkin bermaksud munkarnya hadits adalah disebabkan munkarnya riwayat pada sanad Ahmad bin Hanbal (Ali bin Zaid) bukan kerana matannya secara khusus, dan sekurang-kurangnya ini adalah satu kemungkinan, telah disebut sebagai sokongan, manakala kata-kata Al-Albani dan takwilnya tidak berdasarkan dalil dan sokongan.. Maka fikirkanlah.

4. Untuk menerangkan betapa rusaknya pendapat Al-Albani dalam mengatakan bahawa ungkapan
(فإن فيها خليفة الله المهدي)
(kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi) tidak mempunyai jalah yang kukuh, dengan mudah untuk dikatakan di sini, saya katakan:

1. Terdahulu diterangkan bahawa Ibn Majah telah menyampaikan hadits dengan sanad sahih yang telah disaksikan kesahihannya seperti berikut:

a. Ibn Katsir dari Ibn Majah pada akhirnya dalam Al-Nihayah Fi Al-Fitan Wa Al-Malahim J 1 hal 31:. Beliau berkata mengenainya: (Ibn Majah bersendirian, sanadnya ini sahih yang kuat.)

b. Al-Qurtubi dalam kitabnya (Al-Tazhkirah) dari Ibn Majah, berkata: (sanadnya ini sahih).


[100]


c. telah disebut oleh Ahmad bin Abi Bakr bin Ismail Al-Bawasyiri, dalam kitabnya Zawaid Ibn Majah ke atas lima kitab (Al-Kutub Al-Khamsah), dia berkata mengenainya: (sanadnya ini sahih, rijalnya tsiqaat diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak pada jalan Al-Husein bin Hafsh dari Sufian, dan berkata: Hadits ini shahih mengikut syarat kedua-dua Syeikh (Bukhari-Muslim) [158]

2. Dan juga sanadnya disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan telah disaksikan kesahihannya seperti berikut:

a. Al-Hakim sendiri berkata: shahih mengikut syarat kedua-dua Syeikh.

b. Al-Zhahabi, telah sepakat dengan Al-Hakim, dia berkata: mengikut syarat Bukhari dan Muslim.

3. Diriwayatkan oleh Abu ‘Amr Al-Dani dalam Al-Sunan Al-Waradah dalam Al-Fitan wa Ghawailaha wa Al-Sa’ah wa Asyrathaha J 5 hal 1032 h 548, riwayat Ibn Majah dan Al-Hakim dan dengan sanad berbeza pada Abdul Razaq:

(Diceritakan kepada kami Hamzah bin Ali, diceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, diceritakan kepada kami ‘Utsman bin Ismail Al-Sukkari, diceritakan kepada kami Ahmad Bin Manshur Al-Ramadi, diceritakan kepada kami Abdul Razaq, diceritakan kepada kami Sufian Al-Tsauri, dari Khalid Al-Khazha’, dari Abu Qilabah, dari Tsauban katanya: Rasulullah (S) bersabda.

يقتتل عند كنزكم نفر ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير الملك الى أحد منهم، ثم تقبل الرايات السود من قبل خراسان، فائتوها ولو حبوا على الركب، فإن فيها خليفة الله المهدي.)

 (Ada tiga pihak akan berperang (bertelingkah) pada perbendaharaan kamu. kesemuanya anak-anak Khalifah. kemudian tidak seorang pun dari mereka berhasil menguasainya. Kemudian akan datang panji-panji hitam dari arah Khurasan,. “Maka datanglah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas lutut kerana sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi)

Diriwayatkan oleh Al-Ruyani, Abu Bakr Muhammad bin Harun Al-Ruyani di dalam Musnadnya,

Na (dari) Ibn Ishak [159], Na (dari) Yahya bin Mu’in, Na (dari) Abdul Razaq, Ana (dari) Sufian, dari Khalid Al-Khazha’, dari Abu Qilabah, dari Tsauban katanya: Rasulullah (S) bersabda:

(يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصن إلى واحد منهم، ثم تجئ (رايات) سود من قبل المشرق

(Ada tiga pihak akan berperang (bertelingkah) pada perbendaharaan kamu. kesemuanya anak-anak Khalifah. kemudian tidak seorang pun yang berhasil dari mereka. Kemudian akan datang (panji-panji) hitam dari arah Timur


---------------------
[158] Zawaid Ibn Majah ke atas lima kitab (Al-Kutub Al-Khamsah oleh Ahmad bin Abi Bakr bin Ismail Al-Bawasyiri, (840 H) disahih dan diulas (ta’liq) oleh Al-Syeikh Muhammad Mukhtar Husein, Cet 1, tahun 1414 H – 1993 M, Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, Beirut - Lubnan:. hal 527-528 no. 1370
[159] Dia adalah Muhammad bin Al-Shaghani, Sebagaimana yang dinyatakan oleh pentahqiq dalam Mu’jam Syuyukh Al-Ruyani pada  bota kaki kitab.


[101]

(فيقتلونكم) قتلا لم يقتله قوم قط مثله، ثم ذكر شيئا قال إذا سمعتم به فائتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي.)

(maka mereka memerangi kamu) dengan perang yang belum pernah dialami oleh suatu kaum. Kemudian baginda (S) mengucapkan sesuatu. “Apabila kamu mendengarnya, datanglah dan berbai’ah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji kerana
 sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi.) [160].

5. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (W 485H), pada riwayat Ibn Majah dan Al-Hakim dengan tiga jalan pada Abdul Razaq:
Al-Dalail Al-Nubuwah oleh Al-Baihaqi J 1 hal 515-516:

(Dikhabarkan kepada kami Ali bin Ahmad bin ‘Abdan dikhabarkan kepada kami Abu Al-Qasim Al-Thabani diceritakan kepada kami Ibrahim bin Suwaid Al-Syabami diceritakan kepada kami Abdul Razaq.

(H) dan dikhabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz dikhabarkan kepada kami Abu Abdullah bin Muhammad bin Mukhallid bin Aban Al-Jauhari di Baghdad, diceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim Al-Duruqi diceritakan kepada kami Ya’kub bin Humaid bin Kasib diceritakan kepada kami Abdul Razaq dikhabarkan kepada kami Al-Tsauri, dari Khalid Al-Khazha’, dari Abi Qilabah, dari Tsauban: Rasulullah (S) bersabda:

(Ada tiga pihak akan berperang (bertelingkah) pada perbendaharaan kamu. kesemuanya anak-anak Khalifah. maka tidak seorang pun yang berhasil dari mereka. Kemudian akan datang panji-panji hitam dari arah Khurasan, maka mereka memerangi kamu dengan perang yang belum pernah dialami oleh suatu kaum. Kemudian baginda (S) mengucapkan sesuatu. “Maka apabila berlaku seperti itu datanglah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah)

Dalam riwayat Ibn ‘Abdan: Kemudian akan datang panji-panji hitam, maka mereka memerangi kamu dengan perang yang belum pernah dialami oleh suatu kaum, kemudian datang Khalifah Allah Al-Mahdi. Jika kamu mendengarnya datanglah dan berbai’ah kepadanya kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi.

Dan dikhabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz dikhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Husein Al-Khasarajradi diceritakan kepada kami Musa bin Abdul Mu’min diceritakan kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Mas’ud dikhabarkan kepada Abdul Razaq, lalu menyebut isnadnya dan maknanya dan berkata, Maka apabila kamu melihatnya, datanglah dan berbai’ah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi.
Abdul Razaq bersendirian dari Al-Tsauri,. Berakhir.


-----------------------
[160] . Musnad Al-Ruyani oleh Al-Hafiz Abi Bakr Muhammad bin Harun Al-Ruyani, (W 307 H) diteliti dan dita’liq Aiman Ali Abu Yamani, Muassasah Qurthubah, cet 1, 1416H-1995M:.. J I, hal 417-418 No. 637.

[102]


Sehingga kini kita dapat tujuh jalan melalui (Abdul Razaq) dalam riwayat ini, dengan sedikit perbezaan pada lafaz dan semuanya terhimpun pada (Khalifah Allah) Tiga jalan dari Al-Baihaqi, dan dua jalan dari Ibn Majah, dan jalan dari Abi ‘Amr Al-Dani, dan jalan dari Al-Ruyani.

Dan akan dibawakan lagi riwayat yang menyebutkan makna di penghujung riwayat sebelum ini, dengan lafaz (Khalifah Allah Al-Mahdi):

6. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya hadits yang lain dengan lafaz pendek hampir sama dengan riwayat Ibnu Majah

Al-Mustadrak Al-Hakim Al-Naisaburi  J 4 hal 502:

(Dikhabarkan kepada kami Hussein bin Yaqub bin Yusuf Al-Adil, Tsana (dari) Yahya bin Abi Talib Tsana (dari) Abdul Wahab bin ‘Athaa’ Tsana (dari) Khalid Al-Khazha’, dari Abi Qilabah, Tsana (dari)  Abi Asmaa’ dari Tsauban (ra), Baginda bersabda, Apabila kamu melihat panji-panji hitam keluar dari arah Khurasan, datanglah kepadanya walaupun dengan merangkak kerana sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi..
                               
Hadits ini shahih mengikut syarat kedua-dua Syeikh (Bukhari-Muslim) hanya saja tidak meriwayatkannya.

Dia juga meriwayatkannya secara panjang:

Dikhabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Saffar Tsana (dari) Muhammad bin Ibrahim bin Arumah Tsana (dari) Husein bin Hafsh Tsana (dari) Sufian Tsana (dari) Khalid Al-Khazha’, dari Abi Qilabah, Tsana (dari)  Abi Asmaa’ dari Tsauban (ra) katanya: Rasulullah (S) bersabda:

(Ada tiga pihak akan berperang (bertelingkah) pada perbendaharaan kamu. kesemuanya anak-anak Khalifah. maka tidak seorang pun yang dari mereka yang berhasil. Kemudian akan muncul panji-panji hitam dari arah Timur, maka mereka memerangi kamu dengan perang yang belum pernah dialami oleh suatu kaum. Kemudian baginda (S) menyebutkan sesuatu. “Maka sesiapa yang melihatnya, berbai’ah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi)
Hadits ini shahih mengikut syarat kedua-dua Syeikh [161].

7 Dan Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan haditsnya dengan sanadnya dari Abi Qilabah melalui riwayat Al-Hakim secara ringkas.


--------------------------
[161]. Al-Mustadrak ‘ala Al-Shahihain oleh Al-Hakim Al-Naisaburi  (W 405 H), Asyraf Yusuf Abdul Rahman Al-Mur’asyili, J 4 hal 463-464.


[103]

Musnad Ahmad – Al-Imam Ahmad bin Hanbal J 5 hal 277:

(Diceritakan kepada kami Abdullah diceritakan kepadaku dari bapaku Tsana (dari) Waki’ dari Syarik dari Ali bin Zaid dari Abi Qilabah, dari Abi Asmaa’ dari Tsauban katanya: Rasulullah (S) bersabda: Apabila kamu melihat panji-panji hitam telah datang dari arah Khurasan, datanglah kepadanya kerana sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi.)


Dan sanad Ahmad bin Hanbal, walaupun lemah pada (Ali bin Zaid), tetapi ia boleh dianggap tsiqah, maka jadilah hadits tersebut Hasan Li Ghairih, dan sekurang-kurangnya menjadi penguat.

Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dalam Al-Dalail Al-Nubuwah secara ringkas, J 1 hal 515-516.
                                       
Dia meriwayatkan dalam dua jalan dari Abi Qilabah, salah satu darinya mauquf. Di mana dia berkata: (Dan diriwayatkan dari sisi lain dari Abi Qilabah dan ia tidak kuat:

Dikhabarkan kepada kami Ali bin Ahmad bin ‘Abdan dikhabarkan kepada kami Ahmad bin ‘Ubaid Al-Saffar diceritakan kepada kami Muhammad bin Ghalib diceritakan kepada kami Katsir bin Yahya diceritakan kepada kami Syarik dari Ali bin Zaid dari Abi Qilabah dari Abi Asmaa’ dari Tsauban katanya: Rasulullah (S) bersabda::

"Apabila kamu melihat panji-panji hitam telah datang dari arah Khurasan, datanglah kepadanya walaupun dengan merangkak kerana sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi."..

Diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Athaa’ Abi Khalid Al-Khazha’, dari Abu Qilabah, dari Abi Asmaa’ dari Tsauban katanya: Baginda bersabda: Apabila kamu melihat panji-panji hitam keluar dari arah Khurasan, datanglah kepadanya kerana sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi.

Diberitakan kepadaku Abu Abdullah Al=Hafidz dikhabarkan kepada kami dengan disertai izin (untuk meriwayatkan kembali) dikhabarkan kepada kami Husein bin Ya’qub bin Yusuf Al-Adil diceritakan kepada kami Yahya bin Abi Talib diceritakan kepada kami Abdul Wahab ibn ‘Athaa’ lalu menyebutnya) berakhir.

8. Dan diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Mas'ud, dengan lafaz pendek dalam lafaz Musnad Ahmad:

[104]

Berkata Dr. Abdul Alim Al-Bastawi [162] .Diriwayatkan oleh Abu Al-Fath Al-Azdi katanya: diceritakan kepada kami Al-Abbas bin Ibrahim, diceritakan kepada kami Muhammad bin Tsaub, diceritakan kepada kami Hanan bin Sadir, dari ‘Amru bin Qais dari Al-Husein, dari ‘Ubaidah, dari Abdullah katanya, Rasulullah (S) bersabda:

(Apabila datang panji-panji hitam dari Khurasan, datanglah kepadanya kerana sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi.) [163].

Jumlah jalan pada umumnya sepuluh, tujuh daripadanya adalah dari Abdul Razaq. Telah diriwayatkan darinya, setiap satunya dari
a. Muhammad bin Yahya
b. Ahmed Ben Yusuf.
Seperti dalam riwayat Ibn Majah, dua jalan pada Abdul Razaq.
c. Ahmad bin Manshur Al-Ramadi, seperti dalam riwayat Abi ‘Amr Al-Dani.
d. Ibrahim ibn Suwaid Al-Syibami, seperti pada sanad pertama Al-Baihaqi.
e. Ya’kub bin Humaid bin Kasib, seperti seperti pada sanad kedua Al-Baihaqi.
f. Abu Ja`far Muhammad ibn Mas'ud, seperti pada sanad ketiga Al-Baihaqi.

g. Yahya bin Mu’in, seperti pada sanad Al-Ruwani.

(Abdul Razaq) tidak bersendirian dalam riwayat (kerana sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi) ini dari (Sufian Al-Tsauri), juga diriwayatkan oleh Sufian Al-Tsauri (Husein bin Hafsh) seperti pada sanad Al-Hakim kepada riwayat penuh.


Dan juga tidak bersendirian (Sufian Al-Tsauri) dalam meriwayatkan dari (Khalid Al-Khazha’) juga telah diriwayatkan dari Al-Khazha’ (Abdul Wahab ibn ‘Athaa’) seperti pada sanad Al-Hakim kepada riwayat pendek (ringkas). Dan seperti dalam riwayat permulaan dan sejarah, ia dianggap marfu'.


--------------------------
[162] Al-Mahdi Al-Muntadzar (as) di bawah keterangan Hadits-hadits Al-Atsar yang sahih- Abdul-‘Alim Al-Bastawi:.  hal 158-162, Al-Bastawi melaporkan bahawa semua sanad rijal tsiqah, dan berakhir sebagai hasil teksnya yang berbunyi: " Dan demikianlah, sanad-sanadnya ini amat berguna untu menjadi saksi khususnya dan matannya yang telah diriwayatkan dengan jalan yang lain dari Tsauban (ra) dengan sanad hasan. dengan itu, jadilah hadits ini Hasan Li Ghairih, Wa Allahu A’lam."
[163]  Kata-kata Al-Musaddad dalam mempertahankan; hadits Musnad Ahmad – oleh Ibn Hajar, hal 69..

[105]

Dan juga tidak bersendirian (Khalid Al-Khazha’) dalam meriwayatkan dari (Abi Qilabah), tetapi juga diriwayatkan dari Abi Qilabah (Ali bin Zaid), seperti dalam riwayat oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, dan juga dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Dalail Al-Nubuwah.

Akhir sekali, tidak bersendirian (Tsauban) dalam meriwayatkan dari Rasulullah (S) tapi diikuti oleh (Abdullah bin Mas’ud), sebagaimana dikemukakan nukilan Dr. Abdul ‘Alim Al-Bastawi.

Selepas semua yang dikemukakan di atas akan menghilangkan kata-kata Al-Albani terbang ditiup angin (diabaikan) dalam ungkapan (Khalifah Allah Al-Mahdi), dia tidak menolaknya dengan jalan yang tsabit (sah), jalan yang sahih dan baik dan memberi pertolongan, banyak bilangannya pada (Abdul Razaq) dan tidak bersendirian pada (Sufian Al-Tsauri) dan begitu juga pada (Khalid Al-Khazha’) juga tidak bersendirian jalan (pada Abi Qilabah) telah diriwayatkan juga (Ali bin Zaid) walaupun dia dianggap lemah, tetapi disusuli Khalid Al-Khazha’ menjadikan jalan hadits ini Hasan Li Ghairih, dan tidak kurang juga menjadi penyokong kepada riwayat Al-Khazha’ dari Abi Qilabah, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas nikmat hidayah dan akal.


[106a]


[96-99] [100-106a] [106b-109a]
Jumaat, 13 Oktober 2017

sambunganRisalah dalam Hadits [Khalifah Allah Al-Mahdi]


7. Al-Fakhr Al-Razi berkata dalam tafsirnya, J 26 hal 199: "... kemudian dia katakan dalam mentafsir, dijadikanNya Khalifah kepada dua wajah (bentuk): - sambungannya
Pertama: Allah telah menjadikan khalīfah-khalīfah dari orang-orang sebelum kamu dari kalangan para nabi dalam menyeru (berdakwah) 'kepada Allah, dan dalam mentadbir manusia, kerana seorang (lelaki) khalīfah yang menggantikannya, itu adalah wajar pada kebenaran apabila ia (khalīfah itu) telah tiada, dan itu adalah tidak wajar bagi Allah..

Kedua: Allah telah menjadikan bagi kamu penguasa kepada manusia dan menguatkuasakan hukum ke atas mereka, Maka ini adalah takwil (tafsiran) kepada panggilan Khalifah, dan dikatakan sebagai Khalifah-khalifah Allah di bumiNya. Kesimpulannys adalah seorang Khalifah yang melaksanakan hukum ke atas rakyatnya dan pada hakikatnya kekhilafahan tidak dapat ditafsirkan sebagai haq Allah secara tepat. Apabila tidak dapat dijelaskan hakikat sebenar, membuatkan perkataan itu digunakan pada 0 adalah melaksanakan hukum:.

Beliau juga berkata dalam tafsirnya J 22 hal 47:.

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ.

(Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumiNya)
Iaitu yang akan menjadi Khalifah-khalifah Allah di bumiNya],

Keempat: pada kata (... tetapi hadits itu sahih pada maknanya, di bawah kata,
فإن فيها خليفة الله المهدي
(maka sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi), yang diriwayatkan oleh Ibn Majah (J 2, hal 517-518) melalui jalan ‘Alqamah dari Ibn Mas’ud secara marfu’, melalui riwayat Tsauban yang kedua, dan isnadnya hasan seperti sebelum ini, Di mana ada berbeza pendapat pada Yazid bin Abi Ziyad; maka diperbaiki untuk menjadi saksi padanya, di dalamnya juga tidak menyebut Khalifah Allah dan Khurasan, dan tambahan Khalifah Allah ini tidak mempunyai jalan yang tsabit (sah), dan apa yang diperbaiki untuk menjadi saksi padanya, Ini mereka adalah tercela (mungkar) seperti kata-kata yang dugunakan oleh Al-Zhahabi sebelum ini...)

Jawapan:

1. Ternyata sanad riwayat ini sahih dan tidak ada keraguan padanya, dan telah disaksikan oleh ulama hadits, serta pengertian riwayat ini sahih pada semua bahagian-bahagiannya, dan terdahulu telah diterangkan waham (sangkaan) Al-Albani mengatakan bahawa (Khalifah Allah Al-Mahdi) munkar (tercela)

2. Al-Albani tidak menyampaikan kepada kita teks riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan jalan ‘Alqamah dari Ibn Mas’ud di mana tidak terdapat ungkapan (Khalifah Allah Al-Mahdi),  untuk diketahui sama ada riwayat yang sama atau riwayat kedua?

Selagi sanadnya tidak berbeza, maka boleh untuk mengatakan bahawa ia riwayat yang sama tanpa ungkapan ini?

Adalah jelas bahawa sikap taksub telah membutakan pandangan Al-Albani, dan jadilah dia ibarat orang yang mencari kayu api di malam yang gelap gulita. yang tidak tahu di mana dia meletakkan kapaknya!

Maka dia tidak menyebut teks riwayat yang dipertimbangkannya secara kiasan atas jelek dan tadlisnya itu, maka tidak didapati di dalam Sunan Ibn Majah dalam Bab Keluarnya Al-Mahdi pada riwayat berikut dan jelaslah tujuan dan niat Al-Albani:

Sunan Ibn Majah - Muhammad bin Yazid Al-Qazwini J 2 hal 1366 H 4082:

[96]

(Dicakapkan kepada kami Utsman ibn Abi Syaibah, Tsana (dari) Mu’awiyah bin Hisham, Tsana (dari) Ali bin Saleh, dari Yazidb in Abi Ziyad, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dari Abdullah kata Maksudnya : Dikeluarkan oleh Ibn Majah didalam Kitab al-Sunan, daripada Abdullah Bin Mas’ud melalui Yazid Bin Abi Zaid daripada Ibrahim daripada ‘Alqamah daripada Abdullah katanya :

بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، أغر ورقت عيناه وتغير لونه. قال، فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال " إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا. حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود. فيسألون الخير، فلا يعطونه. فيقاتلون فينصرون. فيعطون ما سألوا. فلا يقبلونه. حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا، كما ملؤوها جورا. فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج(.

Tatkala kami berada di sisi Rasulullah (S) tiba-tiba datang sekumpulan pemuda dari Bani Hashim. Setelah Rasulullah (S) memandang mereka, berlinanglah airmata dari mata baginda dan berubahlah warna wajahnya. Maka dia (Abdullah) berkata,  aku berkata : nampaknya ada sesuatu perkara yang tuan tidak ingini berlaku? Baginda menjawab : Kami dari Ahl Al-Bait telah dipilih oleh Allah akan akhirat bagi kami, tidak dipilihNya dunia ini untuk kami. Semua Ahl Al-Baitku akan menemui bala dan menjadi buruan selepasku, hinggalah datang suatu kaum dari sebelah Timur membawa panji-panji hitam. Mereka ini meminta diberikan kebaikan , tetapi mereka tidak dikurniakan kebaikan lalu mereka pun berperang dan kemudiannya mendapat kemenangan, lalu mereka pun dikurniakan apa sahaja yang mereka minta dahulu itu. Tetapi, pada ketika itu mereka tidak lagi mahu menerimanya sehingga mereka menolak perkara itu kepada seorang lelaki dari kalangan Ahl Al-Baitku. Maka dia itulah yang memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana orang-orang terdahulu darinya memenuhi dunia dengan kebencian. Maka barangsiapa daripada kamu ini sempat melalui masa itu maka hendaklah dia pergi menemui mereka itu walaupun dengan merangkak diatas salji sekalipun.)
:
Seperti yang anda boleh lihat bahawa riwayat ini bukanlah riwayat yang kita bincangkan tentang sanad dan matannya, Maka hadits-hadits terlalu banyak yang membicarakan tentang panji-panji hitam dan penduduk Timur. Adakah perlu untuk menyatukan perkataan atau maknanya?! Apakah kekeliruan yang teruk ini, seperti mana kebenarannya? Mengapa mendesakan untuk mendhaifkan riwayat ini yang telah disaksikan oleh sejumlah ulama ahli?

Bukankah ini memalukan untuk mentadliskan seseorang yang mendakwa berilmu pada kaedah ini?! Adalah sangat jelas bahawa kedua-dua riwayat itu berbeza, pada sanad dan matannya yang bersesuaian!.

3. Ia mengatakan: (... ia adalah munkar (tercela) seperti yang diumumkan Al-Zhahabi sebelumnya ...)

Saya katakan: perkataan Al-Zhahabi tidak ada kena mengena dalam ungkapan (Khalifah Allah Al-Mahdi) ini, dan tidak memburukkannya, tetapi Al-Zhahabi tidak berbicara mengenai riwayat Ibn Majah pada asalnya, tetapi berbicara mengenai riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya dengan sanad yang lain bagi sanad Ibn Majah .. Al-Zhahabi tidak menyatakan mengenai kedudukan munkar hadits itu apakah ia munkar pada sanad atau matannya?

Dan yang menyokong bahawa ia munkar pada sanad tidak pada matan ia adalah mengikut riwayat Ibn Majah dengan sanad dan lafaz Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan pertimbangan kesahihannya mengikut syarat kedua-dua syeikh dan dipersetujui oleh Al-Hakim, walaupun pada matannya atau sebahagiannya dianggap munkar di sisinya diruju kepadanya

[97]

Ungkapan (Khalifah Allah Al-Mahdi) ada di dalam riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Al-Zhahabi. Lihat ulasan Al-Zhahabi pada Al-Mustadrak J 4 no 8432.

Ya, riwayat Ahmad bin Hanbal – adalah secara ringkas - dalam musnadnya pada sanad (Ali bin Zaid), ia dhaif seperti yang dibawakan kenyataannya yang begitu hampir dengan jalan Al-Zhahabi, dengan yang menjadi pendamping memberiksn keterangan ke atas munkar adalah disebabjan sanad bukan matan.

Kebanyakan yang menguatkannya adalah Al-Zhahabi dalam hubungan menjelaskan (Ali bin Zaid bin Abdullah) dan menyebutkan kata-kata ulama dalam mendhaifkannya dan ia bercampur aduk dan kurang daya hafalannya ... dan lain-lain, dan ini adalah apa yang ia terpakai kepada salah satu daripada takrif yang masyhur (hadits munkar) dalam Kitab Mushthalaha Al-Hadits, di mana ditakrifkan bahawa : (Ia adalah hadits yang isnadnya meriwayatkan secara kasar dan bercampur aduk, atau bahyak kelalaiannya atau menimbulkan kekacauannya.) [156]

Inilah adalah teks kata-kata Al-Zhahabi secara ringkas:
(Mizan Al-I’tidal - Oleh Al-Zhahabi: J 3 hal 127 - 128 nombor 5844):

(Ali bin Zaid bin Jad'aan [m, mengenai], dia adalah Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zuhair bin Abi Malikak bin Jad'aan, Abu Al-Hasan Al-Qurasyi Al-Taimi Al-Bashri, seorang ulama Tabi’ein ....... Musa bin Ismail berkata:. Aku berkata kepada Hammad bin Salamah, Wuhaib mendakwa bahawa Ali bin Zaid tidak hafaz ...... berkata Syu’bah: pennceritaan Ali bin Zaid kepada kami - adalah terangkat - berkata Murrah:... pennceritaan Ali kepada kami sebelum bercampur baur, Abu 'Awanah mendhaifkannya. Hammad bin Zaid berkata: khabar Ali bin Zaid kepada kami adalah berbolak balik. Al-Fallas: Yahya Al-Qaththan menjauhkan periwayatan hadits dari ‘Ali Bin Zaid.”, Dan diriwayatkan dari Yazid ibn Zari’ katanya: 'Ali bin Zaid seorang Raafidi .Ahmed berkata: Seorang yang lemah (dalam periwayatan hadits)” diriwayatkan ‘Utsman bin Sa’id dari Yahya berkata: (periwayatannya) tidak kuat.. Dan Abbas meriwayatkan dari Yahya: Tidak ada apa-apa. Beliau berkata di tempat lain: dia suka riwayat dari Ibn Aqil dan dari ‘Ashim bin ‘Ubaidillah. Ahmad Al-‘Ajili berkata:. Dia seorang Tasyaiyu’, (periwayatannya) tidak kuat. Bukhari dan Abu Hatim berkata: tidak boleh berhujjah dengannya.

---------------------
[156] Lihat Tafsir Mushthalaha Al-Hadits - Dr. Mahmud Al-Thahan hal 94-95.

[98]

Abu Hatim berkata: Dia menulis haditsnya, dan suka hadits dari Yazid bin Abi Ziyad. Al-Fasawi berkata: bercampur baur dengan yang lama. Ibn Khuzaimah berkata: tidak boleh berhujjah dengannya kerana buruk daya hafalannya .....

Ahmad di dalam Musnadnya, Dicakapkan kepada kami Waki’, dari Syarik, dari Ali bin Zaid, dari Abu Qilabah, dari Tsauban, Rasulullah, (S) bersabda: Jika kamu melihat panji-panji hitam dari arah Khurasan, maka datanglah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji kerana sesungguhnya dia adalah Khalifah Al-Mahdi. Aku berkata: Aku melihat ia munkar, telah diriwayatkan oleh Al-Tsauri, dan Abdul Aziz bin Al-Mukhtar, Khalid Al-Khazha’, dari Abu Qilabah, katanya: dari Asmaa’, dari Tsauban.....)

Kata-kata Al-Zhahabi: Rujukan (pendapatnya munkar) - ianya tidak pasti - dia melihat kepada sanad riwayat tidak pada matannya, dan sanad riwayat Ahmad bin Hanbal khususnya bukan sanad riwayat Ibn Majah atau Al-Hakim, pada dalil mendhaifkan yang dibawakan oleh Al-Zhahabi dari ulama sebagai kurang daya hafalan, seorang yang lemah, bercampur baur dan sebagainya kepada (Ali bin Zaid).

Dengan dalil yang diikuti oleh Al-Zhahabi pada riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak adalah riwayat yang sama yang disampaikan oleh Ibn Majah, di dalamnya terdapar teks ungkapan (Khalifah Allah Al-Mahdi) dan persetujui oleh Al-Hakim dalam mensahihkannya mengikut syarat kedua-dua syeikh dan tidak meragui matannya – seperti yang dikenukakan -, bagaimana dia membawanya ke sini dan meragui ke atas riwayat oleh Ahmad ibn Hanbal dan mendhaifkannya dengan meanggap munkar matannya?!

Dr. Abdul-Alim Abdul-Azim Al-Bastawi - telah menyatakan dalam perbincangannya mengenai (Ali bin Zaid) dalam Isnad Ahmad ibn Hanbal - Bahawa kata munkar yang dimaksudkan oleh Al-Zhahabi adalah munkar pada sanad, bukan pada matan:

Al-Zhahabi menyebut dalam Al-Mizan, dan berkata: Aku melihat ia munkar. Telah diriwayatkan Al-Tsauri dan Abdul-Aziz bin Mukhtar dari Khalid Al-Khazha’, dari Abi Qilabah, katanya: dari Asmaa’, dari Tsauban. Berakhir. Nampaknya dari kata-kata beliau bahawa dia mahu menganggap munkar pada isnad ini bukan bukan pada matan yang sama di mana dia berkata: "katanya: dari Asmaa’, dari Tsauban." Ia adalah kerana Aba Asmaa’ gugur dari Isnad Ahmad. Wa Allahu A’lam. [157]

--------------------------
[157] Al-Mahdi Al-Muntadzar (as) di bawah keterangan Hadits-hadits Al-Atsar yang sahih hal 190.

[99]


[92-95][96-99] [100-106b]